เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ภูเก็ตเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (4 เม.ย. 56) ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมและแสดงความคิดเห็นกรณีก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
นายไมตรี กล่าวว่า อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2450 รวมอายุปลูกสร้าง 105 ปี และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 มีพื้นที่ใช้สอย 2,960 ตร.ม. และมีหน่วยงานตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จำนวน 11 หน่วยงาน ปัจจุบันบางส่วนย้ายไปตั้งสำนักงาน ณ ศูนย์ราชการรอง (คลองเกาะผี) ปัจจุบัน สภาพอาคารศาลากลางจังหวัดชำรุดเสียหายเกิดการแตกต้าวของคอนกรีตและโครงสร้างเพดานหลายแห่ง บันไดมีการทรุดตัว หลังคารั่วซึมทำให้ฝ้าเพดานผุกร่อนไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ขาดความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลให้อาคารศาลากลางจังหวัดเกิดการสั่นสะเทือนทั้งอาคารทำให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการต้องอพยพหนีลงไปอยู่หน้าสนามศาลากลาง ส่งผลกระทบให้ตัวอาคารศาลากลางจังหวัดเกิดการแตกร้าวเพิ่มมากขึ้น สร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ห้วงเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาได้เกิดมรสุมฝนตกหนักทุก ๆ วัน ศาลากลางหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่วซึมทำให้ฝ้าเพดานผุกร่อน ซึ่งอาจจะทำให้ร่วงลงมาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นอีก สร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่มาติดต่อราชการ ในปะงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 450,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556-2558
นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้ครอบครองที่พักอาศัยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 55 จนเป็นที่เข้าใจแล้วในการประชุมทั้งหน่วยงานราชการที่ใช้ประโยชน์ได้แก่ อบจ.ภก., สพม.14 และประชาชนที่พักอาศัย 7 ครอบครัวและผู้ครอบครองยินดีที่จะเคลื่อนย้ายออก ซึ่งจังหวัดมีหนังสือแจ้งผู้ครอบครองที่พักอาศัยให้เคลื่อนย้ายรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและส่งคืนพื้นที่ให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มี.ค. 56 อีกทั้งระหว่างการก่อสร้างได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการก่อสร้าง เช่น มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากเสียง ฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ฯ ซึ่งมีช่างควบคุมงานกำกับดูแลตลอด โดยจะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสนามเทนนิสเป็นลำดับแรก คาดว่าสามารถดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 แล้วเสร็จ จึงปรับเตรียมพื้นที่สนามเทนนิสเพื่อก่อสร้างอาคารศาลากลางในห้วงเดือนกันยายน 2556- มีนาคม 2558 และจะปรับปรุงสนามชัย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6-9 เดือน แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 2558
อย่างไรก็ตามการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนของผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวโดยทางจังหวัดจะมีการนัดแกนนำทั้ง 2 ส่วนหาข้อยุติอีกครั้ง

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group