เมนูหลัก

 

ว14147 จัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

คัดลอกลิงค์ด้านล่าง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ฯ)

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6923&filename=logistic

» เอกสารอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group